Giấy đồng ý tham gia cuộc thi truyền thông về an toàn cho lao động trẻ