Επιχειρησιακή έρευνα µε στόχο τον εντοπισµό των εµποδίων στη δηµιουργία επίσηµων θέσεων εργασία και µέτρων για την αντιµετώπισή του.