Work4Youth Publications

Премин на младите жени и мажи на пазарот на трудот во поранешната југословенска Република Македонија: Резултати од анкетата за преминување од училиште кон работа од 2014 година

Овој извештај ги презентира суштинските прашања од Анкетата за преминувањето од училиште кон работа (АПУР) од 2014 година, што беше спроведена заедно со Државниот завод за статистика на Македонија во рамките на проектот „Работа за млади“ на МОТ. Резултатите се споредуваат со оние од првиот круг на анкетата (2012 г.) и анализата се ажурира и се проширува за да се дополни сликата за состојбата на младите лица на пазарот на трудот што беше претставена во извештајот од првата анкета.