TUYÊN BỐ BA BÊN VỀ CÁC NGUYÊN TẮC LIÊN QUAN TỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐA QUỐC GIA VÀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI