Vietnam

Đổi mới động lực tăng trưởng năng suất ở Việt Nam

Vai trò của các thể chế và chính sách thị trường lao động

Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng năng suất đáng kể trong ba thập kỷ qua, dẫn đến sự gia tăng vượt bậc GDP bình quân đầu người và đưa hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo. Sự dịch chuyển lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực phi nông nghiệp là động lực chính cho sự tăng trưởng này. Tuy nhiên, tiềm năng tiếp tục tăng trưởng dựa trên phân bổ lại lao động đang giảm dần do sụt giảm nguồn cung lao động chi phí thấp từ nông nghiệp và các thay đổi về nhân khẩu học.

Bài viết này sẽ thảo luận các động lực mới cho tăng trưởng năng suất để duy trì đà phát triển này của Việt Nam. Chất lượng của lực lượng lao động và hoạt động của thị trường lao động sẽ là yếu tố mấu chốt cho tăng trưởng trong tương lai. Thêm vào đó, tăng trưởng kinh tế bền vững sẽ phụ thuộc vào việc tăng năng suất thông qua đổi mới, phát triển kỹ năng, công nghệ và sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn. Đồng thời, quá trình chuyển đổi kinh tế này phải mang tính toàn diện, tạo nhiều việc làm và biến tăng năng suất thành tăng thu nhập lao động trên diện rộng.

Bài viết này đưa ra một khung khái niệm để tìm hiểu những thay đổi mang tính hệ thống trong nền kinh tế Việt Nam và những thách thức mà các thể chế và chính sách thị trường lao động cần phải giải quyết. Đây có thể xem là tài liệu nền tảng và là “thuyết thay đổi” cho quá trình phát triển mô hình kinh tế của Việt Nam cũng như hoạt động sửa đổi Luật Việc làm sẽ diễn ra từ năm 2023 đến năm 2025.

Chúng tôi mời bạn đọc khám phá những phân tích sâu sắc nhằm làm sáng tỏ mối liên kết của các thể chế, chính sách thị trường lao động và các lĩnh vực chính sách quốc gia rộng lớn hơn trong bài viết này. Bằng cách hiểu và khai thác những kết nối này, chúng ta có thể đạt được tăng trưởng kinh tế toàn diện, hiệu quả và bền vững ở Việt Nam.