Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Slovakia >

Original name: Zákon, ktorým sa mení a doppla zákon c. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluzbách a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb. o zivnostenskom podnikaní (zivnostenský zákon) v znení neskorsích predpisov v znení neskorsích predpisov a ktorým sa mení zákon c. 447/2008 Z. z. o penazných príspevkoch na kompenzáciu tazkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Name: Act No. 551/2010 amending the Act No. 448/2008 on social services and modifications of other relevant Acts and amending the Act No. 447/2008 on financial compensation of serious physical disablement and modification of other relevant Acts.
Country: Slovakia
Subject(s): Administration and financing
Type of legislation: Law, Act
Adopted on: 2010-12-30
Entry into force:
Published on: Zbierka zákonov, 2010-12-30, Ciastka 198, pp. 4590-4592
ISN: SVK-2010-L-86994
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=86994&p_lang=en
Bibliography: Zbierka zákonov, 2010-12-30, Ciastka 198, pp. 4590-4592
Act on-line in Slovak Act on-line in Slovak Elektronická zbierka zákonov, IURA EDITION, spol. s.r.o., Bratislava, Slovakia PDF PDF (consulted on 2011-07-02)
Abstract/Citation: Amended sections of the Act No. 448/2008: Sections 6, 8, 41, 49, 50, 62, 71, 72, 74, 75, 77, 80, 81, 84, 92, 95, 106, 107 and 109. These amendments regulate the providers of social services and their relationship with organs of public administration.
Amends in a trivial way section 65 of the Act No. 447/2008 on financial compensation of a serious disability, by extending some deadlines mentioned in that section.
Amended text(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer