Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Armenia >

Original name: ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Name: Law No. 244-N of 8 December 2010 to amend and supplement the Law on Compulsory Payments for Social Security.
Country: Armenia
Subject(s): Social security (general standards)
Type of legislation: Law, Act
Adopted on: 2010-12-08
Entry into force:
ISN: ARM-2010-L-86547
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=86547&p_lang=en
Bibliography: Armenian Legal Information System (ARLIS) Armenian Legal Information System (ARLIS) Yerevan, Armenia PDF in Armenian PDF in Armenian (consulted on 2011-05-09)
Abstract/Citation: Amends the methods and procedure of calculation of compulsory social payments by adding a new article 6.1 to the previous law. Also introduces, inter alia, changes in wording of para 6 of article 3, (allowances paid to hired employees), to para 3 of article 6 (schedule of employer's annual revenue statement in case of leaving the country and the payment of social insurance charges).
Amended text(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer