« back to the search result list(pl)  
DICHROMIAN(VI)-WODOROTLENEK DICYNKU i POTASUICSC: 1775 (Kwiecień 2014)
Chromian cynkowo-potasowy
CAS #: 11103-86-9
EINECS #: 234-329-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Patrz: Skutki długotrwałego lub powtarzanego narażenia.  Stosować wyciąg miejscowy i ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umieść ubranie w zamykanym pojemniku. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. Rozsypaną substancję zebrać próżniowo przy pomocy specjalistycznego sprzętu. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Przechowywać i usuwać substancję zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Może powodować raka.
Może powodować uszkodzenie górnych dróg oddechowych w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia . 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
DICHROMIAN(VI)-WODOROTLENEK DICYNKU i POTASU ICSC: 1775
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
ZIELONY DO ŻÓŁTEGO PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania powyżej 500°C .(,) 

Wzór chemiczny: Cr2HO9Zn2K
Masa cząsteczkowa: 418.9
500Temperatura topnienia: nie topnieje; ulega rozkładowi w
Gęstość : 3.5 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/l w temp.20 °C: 0.5 - 1.5  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować owrzodzenie nosa. Co może być przyczyną perforacji przegrody nosowej. Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as Cr(VI), frakcja inhalacyjna): 0.0002 mg/m3, jako TWA.
TLVSTEL1 0.0005 mg/m3.
A1 (czynniki o potwierdzonym działaniu rakotwórczym na ludzi); (skin); (SEN).
EU-OEL: (w przeliczeniu na ): 0.005 mg/m3 jako TWA; (patrz: Adnotacje).
MAK: działa uczulająco na skórę (SH); kategoria rakotwórczości: 1; działa uczulająco na skórę (SH); grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 2 

ŚRODOWISKO
Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
EU-OEL limit value 0.010 mg/m3 until 17 January 2025. Limit value: 0.025 mg/m3 for welding or plasma cutting processes or similar work processes that generate fume until 17 January 2025. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 45-22-43-50/53; S: 53-45-60-61; Nota: A, E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018