« back to the search result list(pl)  
2,2-DIMETYLOPROPANICSC: 1773 (Kwiecień 2014)
Tetrametylometan
tert-Pentan
Neopentan
1,1,1-Trimetyloetan
CAS #: 463-82-1
UN #: 2044
EINECS #: 207-343-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna.  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy.  Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest to możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić do wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu proszku gaśniczego, piany gaśniczej, ditlenku węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Senność. Ból głowy.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. 
Oczy W ZETKNIĘCIU Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Zamknąć butlę, jeśli to możliwe. Odizolować zagrożony obszar do czasu usunięcia gazu. Gaz usuwać przy pomocy mgłowych prądów wodnych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecylinder;gasexcl mark;warn
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Skrajnie łatwopalny gaz
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W chłodnym miejscu (<25°C). 
OPAKOWANIE
 
2,2-DIMETYLOPROPAN ICSC: 1773
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY SPRĘŻONY GAZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. Gaz dobrze miesza się z powietrzem tworząc mieszaniny wybuchowe. 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C5H12
Masa cząsteczkowa: 72.2
Temperatura wrzenia: 9.5°C
Temperatura topnienia: -16.6°C
Gęstość (w temp.20°C): 0.61 g/cm³
Temperatura zapłonu: <-7°C
Temperatura samozapłonu: 450°C
Granice stężeń wybuchowych, % obj. w powietrzu: 1.3 - 7.5
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, kPa at 20°C: 146
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.5
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.11  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Wdychanie w dużym stężeniu gazu może spowodować depresję ośrodkowego układu nerwowego. Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
W przypadku rozszczelnienia zbiornika, szkodliwe stężenie gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko, a zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 1000 ppm.
MAK: 3000 mg/m3, 1000 ppm; peak limitation category: II(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 3000 mg/m3, 1000 ppm jako TWA 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Wysokie stężenia w powietrzu obniżają zawartość tlenu stwarzajac ryzyko utraty przytomności i śmierci.
Sprawdzić zawartość tlenu przed wejściem na dany obszar. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F+, N; R: 12-51/53; S: (2)-9-16-33-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018