« back to the search result list(pl)  
5-ETYLO-2-METYLOPIRYDYNAICSC: 1772 (Czerwiec 2015)
5-Etylo-2-metylopirydyna
2-Metylo-5-etylopirydyna
5-Etylo-2-pikolina
CAS #: 104-90-5
UN #: 2300
EINECS #: 203-250-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 68°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem. Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 68°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć suchy proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla, rozproszone prądy wodne.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukiwać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic, przez co najmniej 15 minut. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub osłonę twarzy.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Uczucie pieczenia za mostkiem. Ból brzucha.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

correxcl mark;warn
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ciecz palna
Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt oraz silnymi utleniaczami. 
OPAKOWANIE
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
5-ETYLO-2-METYLOPIRYDYNA ICSC: 1772
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Spalanie powoduje wydzielanie się drażniących i toksycznych dymów, w tym tlenków azotu i tlenku węgla. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na miedź i stopy miedzi.(,) 

Wzór chemiczny: C8H11N
Masa cząsteczkowa: 121.18
Temperatura wrzenia: 178.3°C
Temperatura topnienia: -70°C
Gęstość (w temp.20°C): 0.92 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/l w temp.20°C: 12 (umiarkowana)
Prężność par, kPa at 20°C: 0.191
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.2
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. °C (powietrze = 1): 1.01
Temperatura zapłonu: 68 °C o.c.
Temperatura samozapłonu: 504°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.1-6.6
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.39  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, po spożyciu i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na skórę i oczy. Substancja może działać drażniąco na układ oddechowy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Dane na temat wpływu substancji na zdrowie ludzi są niewystarczajace, dlatego należy zachować jak największą ostrożność. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: C; R: 20/21/22-43-34; S: 26-28-36/37/39 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018