« back to the search result list(pl)  
TERBUFOSICSC: 1768 (Czerwiec 2015)
Fosforoditionian S-[[(1,1-dimetyloetylo)tio]metylo]-O,O-dietylu
Fosforoditionian S-tert-butylotiometylo-O,O-dietylu
CAS #: 13071-79-9
UN #: 2783
EINECS #: 235-963-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    W przypadku pożaru otoczenia: dozwolone są wszystkie środki gaśnicze.   

 UNIKAĆ NARAŻENIA MŁODOCIANYCH I DZIECI! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! PIERWSZA POMOC: STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Patrz: Spożycie.  Unikać wdychania aerozoli.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra ŁATWO SIĘ WCHŁANIA! Patrz: Spożycie.  Stosować odzież ochronną. Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy   Stosować osłonę twarzy.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nieostre widzenie. Ból głowy. Zawroty głowy. Skurcze mięśni. Osłabienie. Wymioty. Biegunka. Ból brzucha.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do pojemników z pokrywą. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Grozi śmiercią po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
Może powodować uszkodzenie układu nerwowego.
Może powodować uszkodzenie układu nerwowego w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt oraz substancjami utleniającymi. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
TERBUFOS ICSC: 1768
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO JASNOŻÓŁTEJ CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. Co powoduje wytwarzanie wysoce łatwopalnych i toksycznych gazów (fosfiny patrz: ICSC 0694). (W)wchodzi w reakcję z substancjami utleniającymi.(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznych dymów, w tym tlenków fosforu. 

Wzór chemiczny: C9H21O2PS3
Masa cząsteczkowa: 288.5
Temperatura topnienia: -29.2°C
Temperatura wrzenia: 68.9°C
Temperatura zapłonu: 87.8°C
Rozpuszczalność w wodzie, mg/l w temp.25°C: 5.07 (bardzo słaba)
Względna gęstość (woda = 1): 1.1
Prężność par, Pa w temp.25°C: 0.04
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 25°C (powietrze = 1): 1.00
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 4.48  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu w niebezpiecznych ilościach po spożyciu, droga oddechową i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Inhibitor cholinesterazy. Substancja może działać na układ nerwowy . Co może spowodować zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozpylania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na układ nerwowy.(,) 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.01 mg/m3, jako TWA; (skin); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi); DSB 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Może ulec bioakumulacji w organizmach wodnych. Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Jeżeli produkt zawiera rozpuszczalniki, zapoznać się także z odpowiednimi kartami ICSC.
Rozpuszczalniki stosowane jako nośniki w preparatach handlowych mogą zmienić właściwości fizyczne i toksykologiczne substancji.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018