« back to the search result list(pl)  
CYFLUTRYNAICSC: 1764 (Czerwiec 2012)
Ester 2-(2,2-dichlorowinylo)-3,3-dimetylowy kwasu cyklopropanokarboksylowego z (4-fluoro-3-fenoksyfenylo)hydroksyacetonitrylem
Ester cyjano(4-fluoro-3-fenoksyfenylo)metylowy kwasu 3-(2,2-dichloroetenylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylowego
3-(2,2-Dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan alfa-cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu
CAS #: 68359-37-5
UN #: 3349
EINECS #: 269-855-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową. Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z mocnymi utleniaczami.  NIE używać otwartego ognia. NIE dopuszczać do kontaktu z czynnikami utleniającymi.  Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu).  Użyć proszek gaśniczy, rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.   

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból głowy. Nudności. Wymioty.  Unikać wdychania drobnego pyłu. Stosować wyciąg miejscowy i ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Uczucie mrowienia.  Stosować odzież ochronną. Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Łzawienie oczu.  Stosować osłonę twarzy lub gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia w jamie ustnej. Nadmierne wydzielanie śliny. Ból głowy. Nudności. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla gazów i pyłów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wentylacja. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. SzczelnychW przypadku ciała stałego: zamieść rozsypaną substancję do pojemników. W przypadku cieczy: ,w miarę możliwości, zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą suchego piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Połknięcie lub wdychanie grozi śmiercią.
Powoduje uszkodzenie układu nerwowego.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami oraz mocnymi zasadami. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja silnie zanieczyszcza środowisko morskie. 
CYFLUTRYNA ICSC: 1764
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BRĄZOWE KRYSZTAŁY O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się szybko podczas ogrzewania.(,) Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym tlenków azotu, chlorowodoru, cyjanowodoru, fluorowodoru i tlenku węgla. 

Wzór chemiczny: C22H18Cl2FNO3
Masa cząsteczkowa: 434.29
Temperatura topnienia: 60°C
Rozpuszczalność w wodzie, mg/l w temp.20°C: 0.003
Gęstość (w temp.20°C): 1.27 g/cm³
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 5.9
Prężność par: nieistotna 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może szkodliwie działać na układ nerwowy.(,) 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może zostać osiagnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Patrz Narażenie Ostre/Objawy 


Normatywy Higieniczne
MAK: (frakcja wdychalna): 0.01 mg/m3; peak limitation category: I(1); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
When the substance is predominantly liquid the UN number is 3352 (Pyrethroid pesticide, liquid, toxic), 6.1, PG II.
Technical-grade cyfluthrin consists of a mixture of optical isomers. Toxicological properties may vary.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
R: 23-28-50/53; S: (1/2)-36/37/39-45-60-61; Symbol: T+, N 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018