« back to the search result list(pl)  
3-METYLOBUT-2-EN-1-OLICSC: 1760 (Maj 2010)
3-Metylo-2-buten-1-ol
Alkohol 3,3-dimetyloallilowy
Alkohol prenylowy
Prenol
CAS #: 556-82-1
UN #: 1987
EINECS #: 209-141-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 50°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 50°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć pianę gaśniczą, ditlenek węgla, suchy proszek gaśniczy, dużych ilości wody.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Kaszel.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W przypadku złego samopoczucia, zasięgnąć porady lekarza. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: rękawice ochronne i okulary ochronne. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Rozsypaną/rozlaną substancję przysypać materiałem niepalnym. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameexcl mark;warn
UWAGA
Łatwopalna ciecz i pary
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
3-METYLOBUT-2-EN-1-OL ICSC: 1760
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU . 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie drażniących dymów. 

Wzór chemiczny: C5H10O
Masa cząsteczkowa: 86.1
Temperatura wrzenia: 140°C
Temperatura topnienia: -59.3°C
Gęstość : 0.85 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 17 (dobra)
Prężność par, Pa w temp.20°C: 140
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.0
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.1
Temperatura zapłonu: 50°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 305°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2.7-16.3
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.91
Lepkość: 3.5 mm²/s w temp.25°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu i poprzez wdychanie jej par. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na skórę i oczy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Skutki zdrowotne narażenia na działanie substancji nie zostały zbadane w stopniu wystarczajacym. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018