« back to the search result list(pl)  
MEKARBAMICSC: 1755 (Listopad 2010)
Fosforoditionian S-(N-etoksykarbonylo-N-metylokarbamoilometylo)-O,O-dietylu
N-(dietoksytiofosforylotio)acetylo-N-metylokarbaminian etylu
6-Etoksy-2-metylo-3-okso-7-oksa-5-tia-2-aza-6-fosforanoniano-6-siarczek etylu
CAS #: 2595-54-2
UN #: 3018
EINECS #: 219-993-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. Preparaty ciekłe zawierające rozpuszczalniki organiczne mogą być łatwopalne. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Nudności. Drganie mięśni Pocenie się. Zwężenie źrenic. Skurcze mięśni. Nadmierne wydzielanie śliny. Wymioty. Biegunka. Trudności w oddychaniu. Drgawki. Kaszel. Nieostre widzenie. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy   Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Ciecz zabsorbować piaskiem lub innym obojętnym absorbentem. Pozostałość ostrożnie zebrać. Przechowywać i usuwać substancję zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxicenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Połknięcie grozi śmiercią.
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z mocnymi zasadami, silnymi utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
MEKARBAM ICSC: 1755
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
OLEISTA BEZBARWNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym tlenków fosforu, tlenków azotu i tlenków siarki. (W)wchodzi w reakcję z mocnymi zasadami oraz silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C10H20NO5PS2
Masa cząsteczkowa: 329.4
Temperatura wrzenia w 0.003kPa: 144°C
Temperatura topnienia: 9°C
Gęstość : 1.2 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.21°C: 0.1
Prężność par w temp.20°C: nieistotna
Względna gęstość par (powietrze = 1): 11.4
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.02
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.29 (szacowana wartość) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Inhibitor cholinesterazy. Substancja może szkodliwie działać na układ nerwowy.(,) Co może spowodować drgawki i depresję oddechową. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. Narażenie może spowodować śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C; jednak znacznie szybciej podczas rozpylania i rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Inhibitor cholinesterazy. Możliwość wystąpienia skutków skumulowanych. Patrz Narażenie Ostre/Objawy 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na pszczoły. Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Rozpuszczalniki stosowane jako nośniki w preparatach handlowych mogą zmienić właściwości fizyczne i toksykologiczne substancji.
Jeżeli produkt zawiera rozpuszczalniki, zapoznać się także z odpowiednimi kartami ICSC. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 24/25-50/53; S: (1/2)-36/37-45-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018