« back to the search result list(pl)  
NADTLENOWĘGLAN SODUICSC: 1744 (Marzec 2009)
CAS #: 15630-89-4
UN #: 3378
EINECS #: 239-707-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji.  Ryzyko pożaru i wybuchu. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.  NIE dopuszczać do kontaktu z substancjami palnymi.    W przypadku pożaru otoczenia: duże ilości wody, rozproszone prądy wodne.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu substancji z wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Uczucie pieczenia. Ból brzucha.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do suchych, plastikowych pojemników z pokrywą. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam circleexcl mark;warn
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może intensyfikować pożar; utleniacz.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 5.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z : patrz Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
NADTLENOWĘGLAN SODU ICSC: 1744
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY KRYSTALICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w kontakcie z wodą.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Roztwór wodny jest słabą zasadą. (W)wchodzi w reakcję z metalami i ich solami, kwsami organicznymi oraz czynnikami redukujacymi.(,) 

Wzór chemiczny: 2Na2CO3.3H2O2
Masa cząsteczkowa: 314.1
>50Temperatura topnienia: nie topnieje; ulega rozkładowi w
Patrz: Adnotacje.
Gęstość : 2.1 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 14 (dobra)
Prężność par, Pa w temp.25°C: (nieistotna) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy. Substancja działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. Substancja działa(ją) słabo drażniąco na skórę. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzane lub przedłużone narażenie może oddziaływać na płuca Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
If the temperature exceeds 50°C a self-accelerating decomposition can occur, releasing heat, oxygen and steam. See Sodium Carbonate ICSC 1135. See Hydrogen Peroxide ICSC 0164. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018