« back to the search result list(pl)  
MIESZANINA AKRYLANÓW: 1-HYDROKSYPROPAN-2-YLU i 2-HYDROKSYPROPYLUICSC: 1742 (Marzec 2009)
Monoakrylan glikolu propylenowego
Mieszanina monoestru kwasu akrylowego z propano-1,2-diolem
Mieszanina monoestru kwasu 2-propenowego z propano-1,2-diolem
CAS #: 25584-83-2
UN #: 2810
EINECS #: 247-118-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 97°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 97°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, suchy proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Uczucie pieczenia w gardle i klatce piersiowej. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny i sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
Działa drażniąco na skórę
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Może działać szkodliwie w następstwie połknięcia i dostania się przez drogi oddechowe.
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt, mocnymi zasadami oraz mocnymi kwasami. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. Patrz: Adnotacje. W chłodnym miejscu (<25°C). Chronić przed światłem. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
MIESZANINA AKRYLANÓW: 1-HYDROKSYPROPAN-2-YLU i 2-HYDROKSYPROPYLU ICSC: 1742
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może ulegać polimeryzacji w wyniku ogrzewania, pod wpływem światła oraz nadtlenków. Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym akroleiny. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z mocnymi kwasami, mocnymi zasadami, silnymi utleniaczami oraz nadtlenkami.(,) To generuje zagrożenie pożarem. 

Wzór chemiczny: C6H10O3
Masa cząsteczkowa: 130.1
Temperatura wrzenia: 205.7°C
Temperatura topnienia: -23.4°C
Gęstość : 1.05 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 30.7 (dobra)
Prężność par, Pa w temp.25°C: 4
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.5
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 97°C c.c.
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.8-?
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.35
Lepkość: 8.2 mm²/s w temp.20°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na skórę i oczy. Substancja działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. W przypadku połknięcia, substancja może powodować wymioty i prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
MAK działa uczulająco na skórę (SH) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Skin cross-sensitization with other acrylates is possible.
A typical commercial sample of hydroxypropyl acrylate contains approximately 75-80% 2-hydroxypropyl acrylate and 20-25% 1-methyl-2- hydroxyethyl acrylate. The purity of the saleable product is at least 97% combined isomers.
See ICSC 0899.
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem.
The effectiveness of phenolic inhibitors is dependent on the presence of oxygen. Store under air rather than inert atmosphere. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 23/24/25-34-43; S: (1/2)-26-36/37/39-45; Nota: C, D 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018