« back to the search result list(pl)  
HEKSANO-6-LAKTONICSC: 1741 (Listopad 2009)
epsilon-Kaprolakton
Lakton kwasu 6-hydroksykaprowego
2-Oksepanon
CAS #: 502-44-3
EINECS #: 207-938-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, rozproszone prądy wodne, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: okulary ochronne. Zebrać wyciekającą ciecz do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

UWAGA
Może działać szkodliwie w wyniku połknięcia.
Powoduje podrażnienie oczu. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z mocnymi zasadami, mocnymi kwasami oraz silnymi utleniaczami. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
 
HEKSANO-6-LAKTON ICSC: 1741
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA, HIGROSKOPIJNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z mocnymi zasadami, mocnymi kwasami oraz silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C6H10O2
Masa cząsteczkowa: 114.2
Temperatura wrzenia: 237°C
Temperatura topnienia: -1.5°C
Gęstość : 1.07 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, Pa w temp.25°C: 0.8
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.9
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 127 °C o.c.
Temperatura samozapłonu: 204°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.2-9
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.68  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak uciażliwe stężenie pyłu w powietrzu może być szybko osiągnięte podczas rozpylania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018