« back to the search result list(pl)  
2·HYDRAT SIARCZANU(VI) WAPNIAICSC: 1734 (Listopad 2009)
2·Hydrat soli wapniowej kwasu siarkowego (VI)
Biel mineralna
Magnezja biała
Gips
CAS #: 10101-41-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra     Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Zmieść rozsypaną substancję do pojemników. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

Brak klasyfikacji zagrożeń według kryteriów GHS 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
 
OPAKOWANIE
 
2·HYDRAT SIARCZANU(VI) WAPNIA ICSC: 1734
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
KRYSTALICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Brak danych. 

Wzór chemiczny: CaSO4 . 2H2O
Masa cząsteczkowa: 172.2
Temperatura topnienia: 100-150°C
Patrz: Adnotacje.
Gęstość : 2.32 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.2 (bardzo słaba) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne . 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Uciążliwe stężenie pyłu w powietrzu zostanie osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzane lub przedłużone narażenie na cząstki pyłu może oddziaływać na płuca 


Normatywy Higieniczne
TLV: (frakcja inhalacyjna): 10 mg/m3, jako TWA.
MAK: (frakcja wdychalna): 4 mg/m3; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
MAK: (frakcja respirabilna): 1.5 mg/m3; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Podano pozorną temperaturę topnienia związaną z utratą wody krystalicznej.
See ICSCs 1215 and 1589. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018