« back to the search result list(pl)  
FUMARAN DIMETYLUICSC: 1732 (Czerwiec 2012)
Ester dimetylowy kwasu 2-butenowego
(E)-Butenodionian dimetylu
Ester dimetylowy kwasu trans-1,2-etylenodikarboksylowego
CAS #: 624-49-7
EINECS #: 210-849-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu).  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Unikać wdychania pyłu.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W przypadku złego samopoczucia, zasięgnąć porady lekarza. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną w przypadku podrażnienia skóry. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Zaczerwienienie twarzy. Nudności. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Zmieść rozsypaną substancję do szczelnych pojemników. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warn
UWAGA
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
Może działać szkodliwie w wyniku połknięcia.
Może powodować reakcję alergiczną skóry 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W zamykanym pojemniku. Chronić przed światłem. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
FUMARAN DIMETYLU ICSC: 1732
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY KRYSTALICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Wirowanie, transport pneumatyczny, przesypywanie itp. tej substancji w stanie suchym może spowodować powstawanie ładunków elektrostatycznych. 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Może tworzyć wybuchowe nadtlenki w wyniku dłuższego kontaktu z powietrzem i światłem. 

Wzór chemiczny: C6H8O4
Masa cząsteczkowa: 144.13
Temperatura wrzenia: 193°C
Gęstość : 1.37 g/cm³
Temperatura topnienia: 104°C
Prężność par: nieistotna
Względna gęstość (woda = 1): 1.4
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5
Rozpuszczalność w wodzie, g/l: 1.6 (słaba)
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.74 (szacowana wartość) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na skórę i drogi oddechowe. Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C; jednak znacznie szybciej podczas rozpylania i rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Products containing more than 0.1% Dimethylfumarate are banned from the market in EU countries. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018