« back to the search result list(pl)  
1,1-DIFLUOROETANICSC: 1729 (Marzec 2009)
HFC-152a
Freon 152a
1,1-difluoroetan
Fluorek etylenu
Czynnik chłodniczy R152a
CAS #: 75-37-6
UN #: 1030
EINECS #: 200-866-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu). NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Użyć ditlenek węgla, proszek gaśniczy, rozproszone prądy wodne.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Senność. Utrata przytomności. Duszenie się  Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Patrz: Skóra.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. Pary usuwać przy pomocy mgłowych prądów wodnych. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecylinder;gas
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Skrajnie łatwopalny gaz
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
 
1,1-DIFLUOROETAN ICSC: 1729
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY BEZWONNY SPRĘŻONY SKROPLONY GAZ. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz dobrze miesza się z powietrzem tworząc mieszaniny wybuchowe. W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się szybko podczas ogrzewania i spalania. Co powoduje wytwarzanie toksycznych i drażniących dymów, w tym fluorowodoru i tlenków węgla. (W)wchodzi w reakcję z aminami, czynnikami redukujacymi, silnymi utleniaczami oraz epksydami.(,) 

Wzór chemiczny: C2H4F2
Masa atomowa: 66.1
Temperatura wrzenia: -24.7°C
Temperatura topnienia: -117°C
Gęstość (dla cieczy): 0.91 g/cm³
Gęstość (w temp.0°C): 0.00304 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 0.02 (bardzo słaba)
Prężność par, kPa at 20°C: 516
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.3
Temperatura zapłonu: gaz łatwopalny
Temperatura samozapłonu: 455°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 3.7-18
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.75  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. Substancja może szkodliwie działać na układ sercowo-naczyniowy.(,) Co może spowodować zaburzenia rytmu serca. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować utratę świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
W przypadku rozszczelnienia zbiornika, substancja może powodować uduszenie przez obniżenie zawartości tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Zapobiec wyciekowi skroplonego gazu poprzez odwrócenie nieszczelnego pojemnika, tak aby miejsce wycieku znalazło się u góry.
Sprawdzić zawartość tlenu przed wejściem na dany obszar. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018