« back to the search result list(pl)  
2,4-DICHLOROTOLUENICSC: 1727 (Marzec 2009)
2,4-Dichloro-1-metylobenzen
CAS #: 95-73-8
UN #: 3082
EINECS #: 202-445-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 87°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 87°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć ditlenek węgla, proszek gaśniczy, rozproszone prądy wodne.   

Patrz: Adnotacje.   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy   Stosować gogle ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Pary usuwać przy pomocy mgłowych prądów wodnych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

UWAGA
Ciecz palna
Powoduje łagodne podrażnienia skóry
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 9; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z mocnymi zasadami oraz silnymi utleniaczami. W chłodnym miejscu (<25°C). W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
2,4-DICHLOROTOLUEN ICSC: 1727
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU . 

Zagrożenia fizyczne
W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie tlenku węgla, I i chlorku winylu. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami oraz mocnymi zasadami.(,) 

Wzór chemiczny: C7H6Cl2
Masa cząsteczkowa: 161.0
Temperatura wrzenia w 101.3kPa: 200°C
Temperatura topnienia: -13.5°C
Gęstość : 1.25 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: (bardzo słaba)
Prężność par, kPa at 50°C: 0.4
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.56
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.02
Temperatura zapłonu: 87°C c.c.
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.9-4.5
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 4.24  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na skórę. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Skutki zdrowotne narażenia na działanie substancji nie zostały zbadane w stopniu wystarczajacym. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018