« back to the search result list(pl)  
CYTRAL Α I CYTRAL ΒICSC: 1725 (Listopad 2008)
3,7-Dimetylo-2,6-oktadienal
Lemonal
CAS #: 5392-40-5
EINECS #: 226-394-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  W temperaturze powyżej 82°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 82°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć pianę gaśniczą, suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy   Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny i sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warn
UWAGA
Ciecz palna
Może działać szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą.
Powoduje podrażnienie skóry.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W chłodnym miejscu (<25°C). Wentylacja podłogowa. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
CYTRAL Α I CYTRAL Β ICSC: 1725
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
JASNOŻÓŁTA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wytwarzanie drażniących dymów. Substancja może ulegać polimeryzacji w wyniku ogrzewania. 

Wzór chemiczny: C10H16O
Masa cząsteczkowa: 152.2
Temperatura wrzenia: 226-228°C
Temperatura topnienia: <-10°C
Gęstość : 0.9 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 0.059 (bardzo słaba)
Prężność par, Pa w temp.100°C: <130
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.3
Temperatura zapłonu: 82°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 225°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 4.3 - 9.9
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.76  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na skórę. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 5 ppm.
TLV: (skin); (SEN); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Citral is a mixture of two geometric isomers, geranial (trans confirmation, approx. 55-70%) and neral (cis confirmation, 35-45%). 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xi; R: 38-43; S: (2)-24/25-37 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018