« back to the search result list(pl)  
METAKRYLAN 2-HYDROKSYETYLUICSC: 1724 (Listopad 2008)
Ester 2-hydroksyetylowy kwasu 2-metylo-2-propenowego
Monometakrylan glikolu etylenowego
HEMA
CAS #: 868-77-9
EINECS #: 212-782-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  W temperaturze powyżej 97°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 97°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, suchy proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wentylację (jeśli nie występuje w postaci w proszku), wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Zagrożenie aspiracją!  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny i sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Zebrać wyciekającą ciecz do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health haz
UWAGA
Może działać szkodliwie w wyniku połknięcia.
Działa drażniąco na skórę i oczy
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Może działać szkodliwie w następstwie połknięcia i dostania się przez drogi oddechowe. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. Chronić przed światłem. W chłodnym miejscu (<25°C). Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
 
METAKRYLAN 2-HYDROKSYETYLU ICSC: 1724
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja polimeryzacji podczas ogrzewania, w kontakcie z nadtlenkami i pod wpływem światła. Ogrzewanie substancji może spowodować gwałtowne jej spalenie lub wybuch. Co powoduje wytwarzanie gryzących dymów. Substancja może spontanicznie ulegać polimeryzacji jeżeli nie jest stabilizowana. 

Wzór chemiczny: C6H10O3
Masa cząsteczkowa: 130.1
Temperatura wrzenia: 250°C (wartość obliczona)
Patrz: Adnotacje.
Temperatura topnienia: <-60°C
Gęstość : 1.07 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, Pa w temp.25°C: 17
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.5
Temperatura zapłonu: 97°C c.c.
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.42
Lepkość: 8.4 mm²/s w temp.20°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Połknięcie cieczy może spowodować aspirację do płuc i w konsekwencji chemiczne zapalenie płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
MAK działa uczulająco na skórę (SH) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Boiling Point cannot be experimentally determined: at 1013 hPa polymerization occurs at elevated temperatures, other boiling point: 67 C at 4.6 hPa.
Methacrylates are normally stabilized by addition of phenolic inhibitors during transport and storage.
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem.
May cause cross sensitization towards other acrylates. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xi; R: 36/38-43; S: (2)-26-28; Nota: D 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018