« back to the search result list(pl)  
AKRYLAN 2-HYDROKSYETYLUICSC: 1723 (Listopad 2008)
Ester 2-hydroksyetylowy kwasu 2-propenowego
Ester hydroksyetylowy kwasu akrylowego
Monoakrylan glikolu etylenowego
CAS #: 818-61-1
UN #: 2927
EINECS #: 212-454-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia w opakowaniu stwarzając ryzyko rozerwania.  NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, suchy proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia. Trudności w oddychaniu.  Stosować wentylację (jeśli nie występuje w postaci w proszku), wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie.  Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Uczucie pieczenia. Osłabienie. Zagrożenie aspiracją!  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny i sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje podrażnienie skóry.
Powoduje poważne podrażnienie oczu.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Może działać szkodliwie w następstwie połknięcia i dostania się przez drogi oddechowe.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. Chronić przed światłem. W chłodnym miejscu (<25°C). Wentylacja podłogowa. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
AKRYLAN 2-HYDROKSYETYLU ICSC: 1723
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja polimeryzacji podczas ogrzewania, w kontakcie z nadtlenkami i pod wpływem światła. Ogrzewanie substancji może spowodować gwałtowne jej spalenie lub wybuch. Co powoduje wytwarzanie gryzących dymów. Substancja może spontanicznie ulegać polimeryzacji jeżeli nie jest stabilizowana. 

Wzór chemiczny: C5H8O3
Masa cząsteczkowa: 116.1
Temperatura wrzenia: 210°C
Temperatura topnienia: -60.2°C
Gęstość : 1.1 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, Pa w temp.25°C: 7.0
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.0
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.0
Temperatura zapłonu: 101°C c.c.
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.21
Lepkość: 5.2 mm²/s w temp.15°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Połknięcie cieczy może spowodować aspirację do płuc i w konsekwencji chemiczne zapalenie płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
MAK działa uczulająco na skórę (SH) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem.
May cause cross sensitization towards other acrylates. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 24-34-43-50; S: (1/2)-26-36/39-45-61; Nota: D 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018