« back to the search result list(pl)  
3,6,9-TRIAZAUNDEKANO-1,11-DIAMINAICSC: 1718 (Listopad 2008)
3,6,9-Triazaundekametylenodiamina
Tetraetylenopentamina
1,11-Diamino-3,6,9-triazaundekan
CAS #: 112-57-2
UN #: 2320
EINECS #: 203-986-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla, dużych ilości wody, pianę gaśniczą.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia. Skrócony oddech (zadyszka). Trudności w oddychaniu.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukiwać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic, przez co najmniej 15 minut. Umieść ubranie w zamykanym pojemniku. Patrz: Adnotacje. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Oparzenia ust i gardła. Uczucie pieczenia w gardle i klatce piersiowej. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

corrskull;toxicenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
Może działać szkodliwie w wyniku połknięcia.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z mocnymi kwasami, silnymi utleniaczami, chlorowanymi węglowodorami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W suchym miejscu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
3,6,9-TRIAZAUNDEKANO-1,11-DIAMINA ICSC: 1718
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO ŻÓŁTEJ HIGROSKOPIJNA LEPKA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym amoniaku i tlenków azotu. Substancja jest mocną zasadą. Reaguje gwałtownie z kwasami i działa korodująco. (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami oraz chlorowanymi węglowodorami.(,) 

Wzór chemiczny: C8H23N5 / (NH2CH2CH2NHCH2CH2)2NH
Masa cząsteczkowa: 189.3
Temperatura wrzenia: 320 - 340°C
Temperatura topnienia: -46 - -30°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.99
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, Pa w temp.20°C: 1.3
Względna gęstość par (powietrze = 1): 6.5
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 163 °C o.c.
Temperatura samozapłonu: 321°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.1 - 15
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -3.16 (wartość obliczona)
Lepkość: 96.9 mm²/s w temp.20°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Wdychanie mgieł może spowodować ciężki obrzęk krtani. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C; jednak znacznie szybciej podczas rozpylania i rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Odizolować zanieczyszczoną odzież poprzez spakowanie jej i szczelne zamknięcie w workach lub innych pojemnikach. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: C, N; R: 21/22-34-43-51/53; S: (1/2)-26-36/37/39-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018