« back to the search result list(pl)  
CHLOREK ŻELAZA(II)ICSC: 1715 (Marzec 2009)
Dichlorek żelaza
CAS #: 7758-94-3
UN #: 3260
EINECS #: 231-843-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna.        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Uczucie pieczenia.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W przypadku złego samopoczucia, zasięgnąć porady lekarza. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Oparzenia.  Stosować gogle ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Ból brzucha. Nudności. Wymioty. Biegunka.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do niemetalowych pojemników z pokrywą. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

correxcl mark;warn
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, alkoholami oraz silnymi reduktorami. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
CHLOREK ŻELAZA(II) ICSC: 1715
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁE DO JASNOZIELONYCH HIGROSKOPIJNE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z alkoholami, silnymi utleniaczami oraz mocnymi środkami redukującymi.(,) Działa niszcząco na wiele metali w obecności wody.(,) Spalanie powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących gazów, w tym chlorowodoru. 

Wzór chemiczny: FeCl2
Masa cząsteczkowa: 126.8
Temperatura wrzenia: 1023°C
Temperatura topnienia: 674°C
Względna gęstość (woda = 1): 3.2
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 62.5 (dobra)
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.15  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy. Substancja działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. Substancja działa(ją) słabo drażniąco na skórę. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: 1 mg/m3, jako TWA 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018