« back to the search result list(pl)  
CHLOREK BROMUICSC: 1713 (Marzec 2009)
Bromochlorek
CAS #: 13863-41-7
UN #: 2901
EINECS #: 237-601-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.  NIE dopuszczać do kontaktu z materiałami łatwopalnymi. NIE dopuszczać do kontaktu z niezgodnymi substancjami. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Skrócony oddech (zadyszka). Świszczący oddech. Trudności w oddychaniu. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować ochronę dróg oddechowych. Stosować system zamknięty i wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Patrz: Adnotacje. 
Skóra Zaczerwienienie. Uczucie pieczenia. Ból. Poważne oparzenia skóry.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Łzawienie oczu. Zaczerwienienie. Nieostre widzenie. Ból. Oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon gazoszczelny łącznie z samodzielnym aparatem oddechowym. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wentylacja. Gaz usuwać przy pomocy mgłowych prądów wodnych. Zamknąć butlę, jeśli to możliwe. Odizolować zagrożony obszar do czasu usunięcia gazu. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam circlecylinder;gascorrcancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.
Może intensyfikować pożar; utleniacz.
Może powodować korozję metali.
Może działać szkodliwie w następstwie wdychania .
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Drogą oddechowąMoże powodować uszkodzenie płuc w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.3; Ryzyko Dodatkowe UN: 5.1 i 8 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym, jeżeli wewnątrz budynku. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
CHLOREK BROMU ICSC: 1713
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
GAZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja niestabilna. W temperaturze pokojowej, częściowo rozkłada się do chloru i bromu. Rozkłada się w kontakcie z wilgocią.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych gazów, w tym chloru (patrz: ICSC 0126) i bromu (patrz ICSC 0107). Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje gwałtownie z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. 

Wzór chemiczny: BrCl
Masa cząsteczkowa: 115.4
Temperatura wrzenia: 5°C
Temperatura topnienia: -66°C
Gęstość (w temp.25°C): 2.32 g/ml
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: (dobra)
Prężność par, kPa at 25°C: 2.368  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Łzawienie. Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie może spowodować reakcje podobne do astmy. Wdychanie może spowodować zapalenie płuc. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. Patrz: Adnotacje. Narażenie może spowodować śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
W przypadku rozszczelnienia zbiornika, szkodliwe stężenie gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko, a zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na układ oddechowy i płuca.(,) Co może być przyczyną przewlekłego zapalenia i zaburzeń czynnościowych. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
NIGDY nie używać substancji w pobliżu ognia, gorących powierzchni ani podczas spawania.
NIE rozpylać wody na nieszczelną butlę/cylinder (ryzyko korozji).
Zapobiec wyciekowi skroplonego gazu poprzez odwrócenie nieszczelnego pojemnika, tak aby miejsce wycieku znalazło się u góry.
See ICSCs 0107 and 0126. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018