« back to the search result list(pl)  
1,1-DICHLORO-1-FLUOROETANICSC: 1712 (Kwiecień 2008)
Dichlorofluoroetan
HCFC-141
CAS #: 1717-00-6
EINECS #: 404-080-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami.    Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Senność. Dezorientacja. Utrata przytomności.  Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie     NIE wywoływać wymiotów. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wentylacja. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warn
UWAGA
Powoduje podrażnienie oczu.
Może powodować senność i zawroty głowy.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z mocnymi kwasami. W chłodnym miejscu (<25°C). W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
1,1-DICHLORO-1-FLUOROETAN ICSC: 1712
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń wypierając tlenu. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w kontakcie z gorącymi powierzchniami lub płomieniem.(,) Co powoduje wytwarzanie chlorowodoru, I i fluorowodoru, I i fosgenu. (W)wchodzi w reakcję z mocnymi kwasami.(,) 

Wzór chemiczny: C2H3Cl2F/CH3CCl2F
Masa cząsteczkowa: 117
Temperatura wrzenia: 32°C
Temperatura topnienia: -103.5°C
Gęstość : 1.24 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.4
Prężność par, kPa at 25°C: 76.3
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.0
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 3.3
Temperatura samozapłonu: 530-550°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 5.6-17.7
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.3
Lepkość: 0.33 mm²/s w temp.25°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy i układ sercowo-naczyniowy.(,) Co może spowodować obniżenie świadomości i zaburzenia rytmu serca. Uduszenie. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
W przypadku rozszczelnienia zbiornika, substancja może zwiekszać ryzyko uduszenia w pomieszczeniach zamkniętych. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. Avoid release to the environment because of its impact on the ozone layer. 

ADNOTACJE
Wysokie stężenia w powietrzu obniżają zawartość tlenu stwarzajac ryzyko utraty przytomności i śmierci.
Sprawdzić zawartość tlenu przed wejściem na dany obszar. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: N; R: 52/53-59; S: 59-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018