« back to the search result list(pl)  
WODOROSIARCZEK SODUICSC: 1710 (Kwiecień 2008)
Kwaśny siarczek sodu
Merkaptan sodu
CAS #: 16721-80-5
UN #: patrz: Adnotacje
EINECS #: 240-778-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Uczucie pieczenia. Skrócony oddech (zadyszka). Trudności w oddychaniu. Utrata przytomności.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Oparzenia ust i gardła. Ból brzucha. Wymioty. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu i sprzęt filtrujący dla par i gazów nieorganicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do plastikowych pojemników z pokrywą. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

corrskull;toxic
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Połknięcie grozi śmiercią.
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W suchym miejscu. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. NIE przechowywać razem z kwasami oraz silnymi utleniaczami. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
WODOROSIARCZEK SODU ICSC: 1710
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY HIGROSKOPIJNY KRYSZTAŁY O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Roztwór wodny jest mocną zasadą. Reaguje gwałtownie z kwasami i działa korodująco. Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie tlenków siarki. Rozkłada się w kontakcie z wodą.(,) Co powoduje wytwarzanie bardzo toksycznego i łatwopalnego siarkowodoru (patrz: ICSC 0165). Działa niszcząco na metal.(,) (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) Co powoduje wytwarzanie tlenków siarki. 

Wzór chemiczny: NaHS
Masa cząsteczkowa: 56.1
Rozkłada się w temp.350
Gęstość : 1.8 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 50-60 (dobra)
Prężność par: nieistotna
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -3.5  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Żrąca po spożyciu. Substancja hydrolizuje szybko pod wpływem wilgoci wydzielając H2S. Patrz: ICSC 0165 . 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
CAS No for sodium hydrogensulfide hydrate is 207683-19-0.
UN 2318 refers to SODIUM HYDROSULFIDE with less than 25% water of crystallization; Hazard Class 4.2, Packing Group II.
UN 2949 refers to SODIUM HYDROSULFIDE, hydrated with not less than 25% water of crystallization; Hazard Class 8 (corrosive), Packing Group II
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018