« back to the search result list(pl)  
KAMFENICSC: 1704 (Kwiecień 2008)
2,2-Dimetylo-3-metylenonorboran
2,2-Dimetylo-3-metylenobicyklo(2.2.1)heptan
CAS #: 79-92-5
UN #: 1325
EINECS #: 201-234-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 26°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 26°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Unikać wdychania pyłu.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameenviro;aqua
UWAGA
Substancja stała łatwopalna
Powoduje podrażnienie oczu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. W magazynie ognioodpornym. 
OPAKOWANIE
 
KAMFEN ICSC: 1704
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE SUBSTANCJA STAŁA WYSTĘPUJĄCA POD RÓŻNYMI POSTACIAMI O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
 

Wzór chemiczny: C10H16
Masa cząsteczkowa: 136.2
Temperatura wrzenia: 156-160°C
Temperatura topnienia: 46°C
Gęstość : 0.87 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.0004 (bardzo słaba)
Prężność par, kPa at 20°C: 0.4
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.7
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.01
Temperatura zapłonu: 26°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 265°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 4.1 (wartość obliczona)
Lepkość: 1.84 mm²/s w temp.50°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Uciążliwe stężenie pyłu w powietrzu zostanie osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Może ulec bioakumulacji w rybach. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
W piśmiennictwie nie znaleziono danych dotyczących granic wybuchowości, ale jest to substancja palna o temperaturze zapłonu < 61°C.
Other numbers: CAS 565-00-4: (+-)-Camphene, EC 209-275-3; CAS 5794-03-6: (1R)-Camphene, EC 227-336-2; CAS 5794-04-7: (1S)-Camphene, EC 227-337-8. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018