« back to the search result list(pl)  
ETER BIS(PENTABROMOFENYLOWY)ICSC: 1689 (Listopad 2008)
Eter dekabromodifenylowy
Dekabromofenoksybenzen
Tlenek dekabromodifenylu
CAS #: 1163-19-5
EINECS #: 214-604-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna.        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy   Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Powoduje uszkodzenie narządów (tarczycy ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
 
ETER BIS(PENTABROMOFENYLOWY) ICSC: 1689
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY KRYSTALICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Spalanie substancji powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. 

Wzór chemiczny: C12 Br10O
Masa cząsteczkowa: 959.2
Temperatura topnienia: 300-310°C
Patrz: Adnotacje.
Względna gęstość (woda = 1): 3.0
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, Pa w temp.21°C: (nieistotna)
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 6.27  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Uciążliwe stężenie pyłu w powietrzu zostanie osiągnięte szybko. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na tarczycę.(,) 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
The substance has a variable melting and boiling range, reflecting the nature of the material and the individual manufacturing processes. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018