« back to the search result list(pl)  
KWAS 4-NITROBENZOESOWYICSC: 1684 (Kwiecień 2008)
Kwas p-nitrobenzoesowy
p-Karboksynitrobenzen
CAS #: 62-23-7
EINECS #: 200-526-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko wybuchu w wyniku kontaktu substancji z wodorotlenkiem potasu.  NIE używać otwartego ognia.    Użyć pianę gaśniczą, suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować wyciąg miejscowy.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Nudności. Wymioty.    Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warn
UWAGA
Działa drażniąco na skórę i oczy
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, zasadami oraz silnymi reduktorami. 
OPAKOWANIE
 
KWAS 4-NITROBENZOESOWY ICSC: 1684
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁE DO ŻÓŁTYCH KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. Wirowanie, transport pneumatyczny, przesypywanie itp. tej substancji w stanie suchym może spowodować powstawanie ładunków elektrostatycznych. 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z zasadami, czynnikami redukujacymi oraz silnymi utleniaczami.(,) Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu. 

Wzór chemiczny: C7H5NO4 / HOOCC6H4NO2
Masa cząsteczkowa: 167.1
Rozkłada się w temp.350
Temperatura topnienia: 242°C
Gęstość : 1.61 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 0.03 (słaba)
Prężność par, Pa w temp.50°C: 1
Temperatura zapłonu: 201°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 300°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.8-?
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.89  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Uciążliwe stężenie pyłu w powietrzu zostanie osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
MAK: (frakcja wdychalna): 4 mg/m3; peak limitation category: I(2); kategoria rakotwórczości: 3B; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018