« back to the search result list(pl)  
METAKRYLAN 2,3-EPOKSYPROPYLUICSC: 1679 (Październik 2006)
Metakrylan glicydylu
alfa-Metyloakrylan glicydylu
Ester 2,3-epoksypropylowy kwasu metakrylowego
CAS #: 106-91-2
UN #: 2810
EINECS #: 203-441-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  W temperaturze powyżej 61°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 61°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla, pianę gaśniczą.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Trudności w oddychaniu.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Uczucie pieczenia w gardle i klatce piersiowej. Ból brzucha.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do pojemników z pokrywą. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameskull;toxic
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Łatwopalna ciecz i pary
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
Działa drażniąco na skórę i oczy
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. W chłodnym miejscu (<25°C). W zamykanym pojemniku. Chronić przed światłem. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami oraz mocnymi kwasami. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
Nota: D 
METAKRYLAN 2,3-EPOKSYPROPYLU ICSC: 1679
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może ulegać polimeryzacji w wyniku ogrzewania, pod wpływem światła, nadtlenków i zasady. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z mocnymi kwasami, mocnymi zasadami oraz silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem. 

Wzór chemiczny: C7H10O3
Masa cząsteczkowa: 142.2
Temperatura wrzenia: 189°C
Temperatura topnienia: <-10°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.08
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 5 (umiarkowana)
Prężność par, kPa at 25°C: 0.42
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.9
Temperatura zapłonu: <61°C c.c.
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.96  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. 


Normatywy Higieniczne
MAK działa uczulająco na skórę (SH) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 20/21/22-36/38-43; S: (2)-26-28 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018