« back to the search result list(pl)  
N,N'-DIACETYLOBENZYDYNAICSC: 1678 (Kwiecień 2007)
N,N'-(1,1'-Bifenylo)-4,4'-diylobisacetamid
4,4'-Biacetanilid
4,4'-Diacetylobenzydyna
4,4'-Diacetamidobifenyl
CAS #: 613-35-4
EINECS #: 210-338-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH         W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health haz
UWAGA
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
Podejrzewa się, że powoduje raka.
Może powodować uszkodzenie krwi i nerek w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia . 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
N,N'-DIACETYLOBENZYDYNA ICSC: 1678
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w kontakcie z gorącymi powierzchniami lub płomieniem.(,) Co powoduje wytwarzanie tlenków azotu. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C16H16N2O2 / (C6H4NHCOCH3)2
Masa cząsteczkowa: 268.3
Temperatura topnienia: 327-330°C
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.97  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu w niebezpiecznych ilościach przez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne oczu i dróg oddechowych. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na krew i nerki.(,) Co może być przyczyną tworzenia methemoglobiny, niedokrwistości i zaburzeń czynnościowych nerek. Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 20/21/22; S: (2)-22-36 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018