« back to the search result list(pl)  
KWAS TRICHLOROIZOCYJANUROWYICSC: 1675 (Kwiecień 2007)
1,3,5-Trichloro-s-triazyno-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
Symklozen
Trichloro-s-triazynotrion
CAS #: 87-90-1
UN #: 2468
EINECS #: 201-782-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko wybuchu podczas silnego ogrzewania. Ryzyko wybuchu w wyniku kontaktu substancji z substancjami palnymi lub niekompatybilnymi substancjami. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.  NIE dopuszczać do kontaktu z substancjami palnymi.    Użyć dużych ilości wody, pianę gaśniczą, suchy proszek gaśniczy.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Trudności w oddychaniu.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia.  Stosować gogle ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Uczucie pieczenia. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do suchych, szczelnych pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam circlecorrskull;toxicenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może intensyfikować pożar; utleniacz.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Wdychanie grozi śmiercią.
Powoduje łagodne podrażnienie oczu.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 5.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z aminami, substancjami palnymi oraz reduktorami. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
 
KWAS TRICHLOROIZOCYJANUROWY ICSC: 1675
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY KRYSTALICZNY PROSZEK O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. Może wybuchnąć podczas ogrzewania. Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z amoniakiem, solami amonowymi i aminami oraz węglanem sodu (sodą).(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. (W)wchodzi w reakcję z mocnymi kwasami.(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznego gaz (chlor - patrz: ICSC 0126). 

Wzór chemiczny: C3Cl3N3O3
Masa cząsteczkowa: 232.4
Rozkłada się w temp.>225
Gęstość : 2.07 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 1.2
Prężność par: nieistotna
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.26  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu w niebezpiecznych ilościach droga oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Substancja działa(ją) słabo drażniąco na skórę. Żrąca po spożyciu. Wdychanie pyłów może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
The substance decomposes in water producing hypochloric acid and cyanuric acid.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i są wzmagane przez wysiłek fizyczny.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione.
See ICSC 1313. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: O, Xn, N; R: 8-22-36/37-31-50/53; S: (2)-8-26-41-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018