« back to the search result list(pl)  
KWAS TRIFLUOROCTOWYICSC: 1673 (Kwiecień 2007)
Kwas perfluorooctowy
Kwas trifluoroetanowy
CAS #: 76-05-1
UN #: 2699
EINECS #: 200-929-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE dopuszczać do kontaktu z zasadami, czynnikami utleniającymi i czynnikami redukującymi.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia. Trudności w oddychaniu.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Poważne oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia w gardle i klatce piersiowej. Ból brzucha. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon gazoszczelny łącznie z samodzielnym aparatem oddechowym. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych plastikowych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

corrcancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Powoduje uszkodzenie przewdodu oddechowego w następstwie wdychania.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z mocnymi zasadami, metalami, utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Nota: B 
KWAS TRIFLUOROCTOWY ICSC: 1673
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
DYMIĄCA BEZBARWNA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w kontakcie z gorącymi powierzchniami lub płomieniem.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. Substancja jest średnio mocnym kwasem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z mocnymi zasadami, czynnikami redukujacymi oraz utleniaczami.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym fluorowodoru. Działa niszcząco na wiele metali.(,) Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego/ wybuchowego gazu (wodór - patrz: ICSC 0001). Działa niszcząco na niektóre rodzaje gum.(,) 

Wzór chemiczny: C2HF3O2 / CF3COOH
Masa cząsteczkowa: 114.0
Temperatura wrzenia: 72°C
Temperatura topnienia: -15°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.5
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 100 (bardzo dobra)
Prężność par, kPa at 20°C: 11
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.9
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.3
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -2.1  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Wdychanie dymów może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: C; R: 20-35-52/53; S: (1/2)-9-26-27-28-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018