« back to the search result list(pl)  
TETRAHYDROBORAN SODUICSC: 1670 (Październik 2006)
Borowodorek sodu
CAS #: 16940-66-2
UN #: 1426
EINECS #: 241-004-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z kwasami, alkoholem, czynnikami utleniającymi lub wodą.  NIE używać otwartego ognia.    Użyć suchy piasek, suchy proszek gaśniczy. NIE stosować wody. NIE stosować piany gaśniczej. NIE stosować ditlenku węgla.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Ból gardła. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia w gardle i klatce piersiowej. Ból brzucha. Wymioty. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny i sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do suchych, plastikowych pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecorrskull;toxic
NIEBEZPIECZEŃSTWO
W kontakcie z wodą wytwarza łatwopalne gazy, które mogą zapalić się spontanicznie.
Działa toksycznie po połknięciu.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.3; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z mocnymi kwasami, alkoholami, sproszkowanymi metalami oraz wodą. 
OPAKOWANIE
 
TETRAHYDROBORAN SODU ICSC: 1670
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY KRYSTALICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i w kontakcie z kwasami, sproszkowanymi metalami, wodą i wilgocią,.(,) Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego/ wybuchowego gazu (wodór - patrz: ICSC 0001). Substancja jest silnym czynnikiem redukującym. Reaguje gwałtownie z(ze) utleniaczami. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: NaBH4
Masa cząsteczkowa: 37.8
Rozkłada się w temp.>250
Gęstość : 1.07 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 55
Temperatura samozapłonu: ~220°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 3.02 - ? 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Reaguje gwałtownie z środkami gaśniczymi, takimi jak woda. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018