« back to the search result list(pl)  
CHLOREK 2,3-EPOKSYPROPYLOTRIMETYLOAMONIUM (70-75 % roztwór wodny)ICSC: 1668 (Kwiecień 2007)
Chlorek N,N,N-trimetylooksiranometanoamonu
Chlorek glicydylotrimetyloamonu
CAS #: 3033-77-0
EINECS #: 221-221-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku rozkładu termicznego.      W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

Patrz: SKUTKI DŁUGOTRWAŁEGO LUB POWTARZANEGO NARAŻENIA. UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Kaszel.  Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia.  Stosować gogle ochronne lub osłonę twarzy.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Ból brzucha.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncorrcancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
Może powodować raka.
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Drogą pokarmowąMoże powodować uszkodzenie nerek w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W chłodnym miejscu (<25°C). Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
CHLOREK 2,3-EPOKSYPROPYLOTRIMETYLOAMONIUM (70-75 % roztwór wodny) ICSC: 1668
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO JASNOOŻÓŁTEJ KLAROWNA BEZWONNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się powyżej 35°C .(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów. To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. 

Wzór chemiczny: C6H14NOCl
Masa cząsteczkowa: 151.7
Gęstość : 1.1 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: <-1.3  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu w niebezpiecznych ilościach przez skórę, przez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozpylania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Substancja może działać na nerki.(,) Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
MAK: wchłania się przez skórę (H); działa uczulająco na skórę (SH); kategoria rakotwórczości: 2 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018