« back to the search result list(pl)  
POCHODNE OKTABROMOWE ETERU DIFENYLOWEGOICSC: 1667 (Listopad 2008)
Eter oktabromodifenylowy
1,1'-Oksybisoktabromobenzen
Tlenek oktabromodifenylu
OktaBDE
CAS #: 32536-52-0
EINECS #: 251-087-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna.        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 UNIKAĆ NARAŻENIA W CZASIE KARMIENIA PIERSIĄ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Unikać wdychania pyłu. Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy   Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health haz
UWAGA
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Może powodować szkodliwe skutki dla dzieci karmionych piersią. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
 
POCHODNE OKTABROMOWE ETERU DIFENYLOWEGO ICSC: 1667
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁE PŁATKI LUB PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie żrących gazów, w tym bromu. 

Wzór chemiczny: C12H2Br8O/C6HBr4-O-C6HBr4
Masa cząsteczkowa: 801.38
Temperatura topnienia: 167-257°C
Patrz: Adnotacje.
Względna gęstość (woda = 1): 2.9
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo słaba
Prężność par: nieistotna
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 6.29  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Uciążliwe stężenie pyłu w powietrzu zostanie osiągnięte szybko. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. Substancja może działać na wątrobę.(,) 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
The substance has a variable melting and boiling range, reflecting the nature of the material and the individual manufacturing processes. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 61-62; S: 53-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018