« back to the search result list(pl)  
3,3'-DIAMINOBENZYDYNAICSC: 1666 (Kwiecień 2007)
(1,1'-Bifenylo)-3,3',4,4'-tetraamina
3,3',4,4'-Difenylotetraamina
3,3',4,4'-Tetraaminobifenyl
Bifenyl-3,3',4,4'-tetrailotetraamina
3,3',4,4'-Bifenylotetraamina
CAS #: 91-95-2
EINECS #: 202-110-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health haz
UWAGA
Działa szkodliwie po połknięciu.
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
Podejrzewa się, że powoduje raka. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt oraz silnymi utleniaczami. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
3,3'-DIAMINOBENZYDYNA ICSC: 1666
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
CZERWONA DO BRĄZOWEJ HIGROSKOPIJNA SUBSTANCJA STAŁA WYSTĘPUJACA POD RÓŻNYMI POSTACIAMI. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wytwarzanie tlenków azotu. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C12H14N4 / (NH2)2C6H3C6H3(NH2)2
Masa cząsteczkowa: 214.3
Temperatura topnienia: 176°C
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo słaba
Temperatura zapłonu: >200°C
Temperatura samozapłonu: 560°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.09  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu w niebezpiecznych ilościach przez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne oczu. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
MAK: kategoria rakotwórczości: 3B 

ŚRODOWISKO
Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
The recommendations on this Card also apply to 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride, CAS-number 7411-49-6. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018