« back to the search result list(pl)  
DICHLOREK SIARKIICSC: 1661 (Kwiecień 2007)
Siarczek chloru
Dichlorek monosiarki
CAS #: 10545-99-0
UN #: 1828
EINECS #: 234-129-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy). W kontakcie z metalami wytwarza łatwopalny gaz (wodór). Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia i ryzyko wybuchu.        Użyć suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla. NIE stosować wody.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia. Trudności w oddychaniu.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Poważne oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Ból gardła. Ból brzucha. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon gazoszczelny łącznie z samodzielnym aparatem oddechowym. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną/rozlaną substancję przysypać obojętnym suchym absorbentem. Pozostałość ostrożnie zebrać do plastikowychpojemników. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

corrcancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może powodować korozję metali.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować uszkodzenie płuc.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z amoniakiem, wodą, utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
DICHLOREK SIARKI ICSC: 1661
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
CZERWONA DO BRĄZOWEJ DYMIĄCA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym chlorowodoru i tlenków siarki. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, acetonem oraz amoniakiem.(,) (W)wchodzi w reakcję z wodą.(,) Co powoduje wytwarzanie chlorowodoru (patrz ICSC 0163). Działa niszcząco na wiele metali w obecności wody.(,) 

Wzór chemiczny: Cl2S
Masa cząsteczkowa: 103.0
Rozkłada się w temp.59
Temperatura topnienia: -78°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.6
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par, kPa at 20°C: 23
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.6
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.5
Temperatura samozapłonu: 234°C  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Reaguje gwałtownie z czynnikami gaśniczymi, takimi jak woda.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i są wzmagane przez wysiłek fizyczny.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: C, N; R: 14-34-37-50; S: (1/2)-26-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018