« back to the search result list(pl)  
BIS(2-CHLOROETYLO)ETYLOAMINAICSC: 1655 (Kwiecień 2008)
Etylobis(2-chloroetylo)amina
2-Chloro-N-(2-chloroetylo)-N-etyloetanoamina
2,2'-Dichlorotrietyloamina
CAS #: 538-07-8
UN #: 2810

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia i ryzyko wybuchu. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla, proszek gaśniczy.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Uczucie pieczenia. Kaszel. Drżenie. Zaburzenia koordynacji ruchów. Drgawki. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Świszczący oddech. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować system zamknięty.  Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Nie stosować sztucznego oddychania metodą usta-usta. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból. Pęcherze. Objawy narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy PARY SĄ ABSORBOWANE! Łzawienie oczu. Zaczerwienienie. Ból. Skurcze, światłowstręt i rozszerzone źrenice. Nieostre widzenie. Ciężkie, głębokie oparzenia. Utrata wzroku.  Stosować gogle ochronne. Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Ból brzucha. Uczucie pieczenia w gardle i klatce piersiowej. Nudności. Wymioty. Biegunka. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon gazoszczelny łącznie z samodzielnym aparatem oddechowym. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych hermetycznych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccorrcancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
Powoduje podrażnienie skóry.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować wady genetyczne.
Może powodować raka.
Powoduje uszkodzenie układu nerwowego i szpiku kosnego.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Powoduje uszkodzenie narządów (układu nerwowego i szpiku kostnego ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
Chronić przed światłem. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt oraz metalami. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
BIS(2-CHLOROETYLO)ETYLOAMINA ICSC: 1655
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO ŻÓŁTEJ CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja polimeryzuje pod wpływem ciepła i światła. Działa niszcząco na wiele metali.(,) Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego gazu (wodoru - patrz: ICSC 0001). 

Wzór chemiczny: C6H13Cl2N / (ClCH2CH2)2NC2H5
Masa cząsteczkowa: 170.1
Rozkłada się w temp.194
Temperatura topnienia: -34°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.09
Rozpuszczalność w wodzie w temp.25°C: bardzo słaba
Prężność par, kPa at 25°C: 0.03
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.9
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, poprzez wdychanie jej aerozoli, przez skórę i po spożyciu. Poważne skutki miejscowe i skutki układowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Wywołuje pęcherze. Łzawienie. Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy i szpik kostny.(,) Wdychanie może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C; jednak znacznie szybciej podczas rozpylania lub rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na szpik kostny i ośrodkowy układ nerwowy.(,) Substancja jest prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi. Może powodować dziedziczne wady genetyczne w ludzkich komórkach rozrodczych. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Because many of the effects resemble those of ionizing radiation, the term "radiomimetic" is frequently used. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018