« back to the search result list(pl)  
BEZWODNIK CYKLOHEKSANO-1,2-DIKARBOKSYLOWYICSC: 1643 (Listopad 2006)
Bezwodnik kwasu cykloheksanodikarboksylowego
Bezwodnik heksahydroftalowy
Bezwodnik kwasu cykloheksano-1,2-dikarboksylowego
Heksahydro-1,3-izobenzofuranodion
Heksahydroizobenzofurano-1,3-dion
CAS #: 85-42-7
EINECS #: 201-604-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć dużych ilości wody.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Świszczący oddech.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Uczucie pieczenia. Ból brzucha. Biegunka.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Powoduje poważne podrażnienie oczu.
Powoduje podrażnienie skóry.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
BEZWODNIK CYKLOHEKSANO-1,2-DIKARBOKSYLOWY ICSC: 1643
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
SUBSTANCJA STAŁA WYSTĘPUJĄCA POD RÓŻNYMI POSTACIAMI. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
PowoliRozkłada się w kontakcie z wodą.(,) Co powoduje wytwarzanie kwasu. 

Wzór chemiczny: C8H10O3
Masa cząsteczkowa: 154.2
Temperatura wrzenia: 296°C
Temperatura topnienia: 35-36°C
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par, Pa w temp.25°C: 0.9
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.3
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 21.4  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na skórę. Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować astmę. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.005 mg/m3 (wartość progowa); (SEN).
MAK działa uczulająco na drogi oddechowe (SA) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Objawy astmy często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Nota: C; Symbol: Xn; R: 41-42/43; S: (2)-23-24-26-37/39 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018