« back to the search result list(pl)  
CYJANAMID WAPNIAICSC: 1639 (Październik 2006)
Karbimid wapnia
Sól wapniowa cyjanamidu
CAS #: 156-62-7
UN #: 1403
EINECS #: 205-861-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna (zagrożenie pożarowe stwarzają zanieczyszczenia substancji). W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z wodą lub metalami.  NIE dopuszczać do kontaktu z wodą.    Użyć suchy proszek gaśniczy. NIE stosować ditlenku węgla, piany gaśniczej, wody.   

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Uczucie pieczenia. Ból gardła. Patrz: Adnotacje.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Uczucie pieczenia w gardle i klatce piersiowej. Ból brzucha. Patrz: Adnotacje.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną/rozlaną substancję przysypać suchym niepalnym obojętnym absorbent. Rozsypaną substancję zmieść do plastikowych pojemników z pokrywą. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warn
UWAGA
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje poważne podrażnienie oczu. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.3; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
 
CYJANAMID WAPNIA ICSC: 1639
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się pod wpływem wody.(,) Co powoduje wytwarzanie cyjanamidu (patrz: ICSC 0424), I i amoniaku, I i wodorotlenku wapnia, I i acetylenu. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na wiele metali.(,) Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego/ wybuchowego gazu (wodór - patrz: ICSC 0001). 

Wzór chemiczny: CN2.Ca
Masa cząsteczkowa: 80.1
Rozkłada się w temp. podczas ogrzewania
Gęstość : 2.3 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu w niebezpiecznych ilościach droga oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.5 mg/m3, jako TWA; A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: (frakcja wdychalna): 1 mg/m3; peak limitation category: II(2); wchłania się przez skórę (H); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na organizmy wodne. 

ADNOTACJE
In combination with even small amounts of alcohol the substance causes effects on cardiovascular and central nervous systems resulting in flushing, palpitation, hypotension and hyperventilation.
The effects may be delayed.
Commercial calcium cyanamide is a crystalline substance which contains trace amounts of calcium carbide which may produce acetylene in production vessels or containers.
Reaguje gwałtownie z środkami gaśniczymi, takimi jak woda.
UN 1403: Calcium Cyanamide with more than 0.1% calcium carbide. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 22-37-41; S: (2)-22-26-36/37/39 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018