« back to the search result list(pl)  
N-(HYDROKSYMETYLOLO)AKRYLAMIDICSC: 1637 (Kwiecień 2006)
N-(Hydroksymetylo)-2-propenoamid
Monometyloloakrylamid
N-Metanoloakrylamid
CAS #: 924-42-5
EINECS #: 213-103-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health haz
UWAGA
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje łagodne podrażnienie oczu.
Powoduje podrażnienie oczu.
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Może powodować uszkodzenie obwodowego układu nerwowego w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z kwasami. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
N-(HYDROKSYMETYLOLO)AKRYLAMID ICSC: 1637
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może ulegać polimeryzacji w wyniku ogrzewania i pod wpływem kwasów. Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu. 

Wzór chemiczny: C4H7NO2
Masa cząsteczkowa: 101.1
Temperatura wrzenia: 277°C
Temperatura topnienia: 75°C
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 188
Prężność par, Pa w temp.25°C: 0.03 (nieistotna)
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -1.81 (wartość obliczona) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy i skórę. Substancja może szkodliwie działać na układ nerwowy.(,) 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na obwodowy układ nerwowy.(,) Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018