« back to the search result list(pl)  
PIKRYNIAN AMONIUMICSC: 1631 (Kwiecień 2007)
Sól amonowa 2,4,6-trinitrofenolu
Karbazonian amonu
CAS #: 131-74-8
UN #: 0004
EINECS #: 205-038-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy). Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu. Patrz: Adnotacje.  Ryzyko wybuchu podczas wstrząsu lub podczas tarcia. Ryzyko wybuchu w wyniku kontaktu substancji z czynnikami redukujacymi.  NIE używać otwartego ognia.  NIE narażać na wstrząsy lub tarcie.  Użyć dużych ilości wody, rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Patrz: Spożycie.  Stosować wentylację (jeśli nie występuje w postaci w proszku), wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie. Szorstkość skóry.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie.  Stosować gogle ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Biegunka. Ból głowy. Zawroty głowy. Nudności. Wymioty. Osłabienie. Czerwone zabarwienie moczu.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Skonsultować się z ekspertem! Ewakuować zagrożony teren! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

explexcl mark;warn
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym
Powoduje poważne podrażnienie oczu.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 1 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
PIKRYNIAN AMONIUM ICSC: 1631
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
CZERWONE LUB ŻÓŁTE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Może ulec rozkładowi podczas uderzenia, tarcia lub wstrząsu.(,) Może wybuchnąć podczas ogrzewania. Spalanie powoduje wydzielanie się toksycznych gazów, w tym tlenków azotu. (W)wchodzi w reakcję z metalami oraz czynnikami redukujacymi.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. (W)wchodzi w reakcję z betonem oraz gipsem.(,) Co powoduje wytwarzanie soli kwasu pikrynowego, które są bardziej wrażliwe na wstrząsy niż pikrynian amonu. 

Wzór chemiczny: NH4C6H2N3O7
Masa cząsteczkowa: 246.14
Rozkłada się w temp.265
Gęstość : 1.72 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 1.1
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -1.4  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na skórę i oczy. Substancja może szkodliwie działać na krew.(,) Co może spowodować uszkodzenia komórek krwi i kwasicę. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
For safety transportation, 10-20% water is usually added.
In normal conditions: combustible; if oxidized may become explosive.
Other UN number is 1310, with not less than 10% water by mass, hazard class 4.1, packing group I. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
R: 3-23/24/25; S: (1/2)-28-35-37-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018