« back to the search result list(pl)  
KWAS ARSENOWY(V) (80% w wodzie)ICSC: 1625 (Kwiecień 2017)
Hemihydrat kwasu arsenowego (V)
Roztwór kwasu ortoarsenowego (V)
CAS #: 7778-39-4
UN #: 1553
EINECS #: 231-901-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH         W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Uczucie pieczenia. Ból gardła. Skrócony oddech (zadyszka). Dalej patrz: Spożycie.  Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia.  Stosować osłonę twarzy.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Metaliczny smak w ustach. Ból gardła. Silne pragnienie. Ból brzucha. Nudności. Wymioty. Biegunka. Skurcze mięśni. Drgawki. Zwiększenie rytmu serca. Zapaść lub wstrząs. Paraliż.  Myć ręce przed jedzeniem. Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych plastikowych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccorrcancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa toksycznie po połknięciu lub w następstwie wdychania
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować raka.
Powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych.
Powoduje uszkodzenie narządów (narządów wewnętrznych ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
Z dala od kratek i kanałow ściekowych. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami, metalami, silnymi reduktorami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. NIE przechowywać ani nie przewozić w pojemnikach z aluminium, z miedzi, z żelaza lubz cynku. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
KWAS ARSENOWY(V) (80% w wodzie) ICSC: 1625
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
COLOURLESS-TO-PALE-GREEN-VISCOUS CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów. Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. Substancja jest średnio mocnym kwasem. Działa niszcząco na metale.(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznego i wybuchowego arsanu (patrz: ICSC 0222). 

Wzór chemiczny: H3AsO4
Masa cząsteczkowa: 141.9
Temperatura wrzenia: 120°C (wartość obliczona)
Temperatura topnienia: -30°C (calculated)
Rozpuszczalność w wodzie w temp.20°C: bardzo dobra
Względna gęstość (woda = 1): 1.9 (calculated)
Prężność par, kPa at 15°C: 1.3  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na krew, układ sercowo-naczyniowy, przewód pokarmowy, wątrobę i układ nerwowy.(,) Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C podczas rozpylania. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na obwodowy układ nerwowy, skórę i układ sercowo-naczyniowy.(,) Co może być przyczyną polineuropatii i zmian skórnych. Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as As): 0.01 mg/m3, jako TWA; A1 (czynniki o potwierdzonym działaniu rakotwórczym na ludzi); DSB.
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 1; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 3A.
EU-OEL: (frakcja wdychalna): 0.01 mg/m3 jako TWA; (patrz: Adnotacje) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
The symptoms of acute poisoning do not become manifest until hours.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Another CAS number used is 1327-52-2. Arsenic acid hemihydrate has CAS number 7774-41-6. Arsenic acid (hemihydrate) is a colourless to white hygroscopic solid. It decomposes at 160°C (loss of water); melting point 35°C; relative density 2-2.5; very soluble in water. UN number 1554.
For the copper smelting sector, the EU OEL value shall apply from 11 July 2023. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 45-23/25-50/53; S: 53-45-60-61; Nota: A, E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018