« back to the search result list(pl)  
1-(1-METYLO-2-BUTOKSYETOKSY)PROPAN-2-OLICSC: 1617 (Kwiecień 2006)
n-Butoksymetyloetoksypropanol
n-Butoksypropoksypropanol
Eter n-butylowy glikolu dipropylenowego
CAS #: 29911-28-2
EINECS #: 249-951-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia. NIE dopuszczać do kontaktu z silnymi czynnikami utleniającymi.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy   Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Następnie zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. 
OPAKOWANIE
 
1-(1-METYLO-2-BUTOKSYETOKSY)PROPAN-2-OL ICSC: 1617
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja przypuszczlnie może tworzyć wybuchowe nadtlenki. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C10H22O3
Masa cząsteczkowa: 190.3
Temperatura wrzenia: 230°C
Temperatura topnienia: <-75°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.91
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 5
Prężność par, Pa w temp.20°C: 6
Względna gęstość par (powietrze = 1): 6.6
Temperatura zapłonu: 111°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 194°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.6-20.4
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.5  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
See ICSC 1616. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018