« back to the search result list(pl)  
1-BUTOKSYPROPAN-2-OLICSC: 1614 (Październik 2005)
Eter n-butylowy glikolu propylenowego
n-Butoksypropanol
CAS #: 5131-66-8
EINECS #: 225-878-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 63°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 63°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Następnie zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
Chronić przed światłem. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. 
OPAKOWANIE
 
1-BUTOKSYPROPAN-2-OL ICSC: 1614
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
KLAROWNA, BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja przypuszczlnie może tworzyć wybuchowe nadtlenki. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C7H16O2 / CH3CH(OH)CH2O(CH2)3CH3
Masa cząsteczkowa: 132.23
Temperatura wrzenia: 171°C
Temperatura topnienia: <-75°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.879 (25°C)
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml: 6 (umiarkowana)
Prężność par, kPa at 25°C: 0.187
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.55
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.007
Temperatura zapłonu: 63 °C c.c.
Temperatura samozapłonu: 260°C
Granice stężeń wybuchowych, % obj. w powietrzu: 1.1(w temp.80°C) - 8.4 (w temp.145°C)
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.15 (wartość obliczona)
Lepkość: 2.9 cSt w temp.25°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i skórę. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Przed destylacją należy przeprowadzić próbę na obecność nadtlenków i w razie ich wykrycia trzeba je usunąć. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xi; R: 36/38; S: (2) 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018