« back to the search result list(pl)  
1-OCTADEKANOLICSC: 1610 (Październik 2005)
Oktadekan-1-ol
n-Oktadekanol
Alkohol oktadecylowy
Alkohol stearylowy
1-Hydroksyoktadekan
CAS #: 112-92-5
EINECS #: 204-017-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

Patrz: Adnotacje.   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie      
Skóra      
Oczy   Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz mocnymi kwasami. 
OPAKOWANIE
 
1-OCTADEKANOL ICSC: 1610
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE DO BIAŁYCH LEKKO WOSKOWATE PŁATKI LUB LISTKI. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z mocnymi kwasami oraz silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C18H38O / CH3(CH2)17OH
Masa cząsteczkowa: 270.5
Temperatura wrzenia: 336°C
Temperatura topnienia: 59.8°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.81 (ciecz)
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, Pa w temp.150°C: 133
Temperatura zapłonu: 170°C
Temperatura samozapłonu: 450°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1-8
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 8.22  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Skutki zdrowotne narażenia na działanie substancji zostały dokładnie zbadane, ale nie wykazano jej szkodliwości. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018